top of page

Provozní řád

Ski areál Nádraží Pernink

I.Všeobecné podmínky

1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz vleku a využití sjezdové trati ve vymezeném rozsahu (areál).

2. Účastník provozu lyžařského vleku a sjezdovky (návštěvník) je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařského areálu.

3. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným osobám.

4. Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby.

Oprávněnou osobou je každý provozní pracovník SKIAREÁLU NÁDRAŽÍ PERNINK.

 

II. Provoz lyžařských vleků

1. Provoz lyžařských vleků je závislý na sněhových podmínkách a bude spuštěn při dostatečné vrstvě sněhu, podle rozhodnutí pracovníků areálu.

2. Pravidelný provoz vleků pro veřejnost je v zimních měsících denně v době od  9.00 do 16.00 hodin.

Provoz sjezdovky při večerním lyžování probíhá ve dnech středa-pátek-sobota 18.00 – 20.30 hodin.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit dobu večerního lyžování

Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu

3. Účastník přepravy je povinen zejména:

a) mít u sebe platnou jízdenku, která je nepřenosná a na požádání oprávněné osoby provozovatele se jí prokázat

b) před nástupem na vlek projít odbavovacím turniketem ke kontrole jízdenky.

U dětského vleku na požádání předložit oprávněné osobě areálu.

c) dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele.

4. Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová, opravňující návštěvníka k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu. Časová jízdenka je nepřenosná, ukončení jízdního tarifu je vyznačeno na jízdence v souladu s turniketem. Platnost jednotlivé jízdenky je pouze v den zakoupení.

5. Náhradu jízdného nebo jeho části, provozovatel poskytne v případě:

a) úrazu způsobeného provozem vleku

b) při technické poruše vleku nebo přerušení dodávky elektrické energie trvající déle než 4 hodiny a to v případě, že je vlek jako        jediné zařízení v areálu.

6. Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu jízdenku odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě, že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena,upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, dále v případě hrubého porušení provozního řádu užitím vleku nebo sjezdové tratě. Rovněž tak zapůjčením druhé osobě.                                                                                                                 

 

7. Jednotlivé vlečné zařízení je oprávněn užívat pouze jeden návštěvník

Na vleku typu Tatrapoma je zakázáno přepravovat děti společně s jinou osobou.

 

8. Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.

 

9. Využití vleku může být osobou oprávněnou provozovatelem areálu odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.

III. Provoz sjezdových tratí

 

1. Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lyžařských vleků

2. Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu vleků. Z tohoto důvodu jsou sjezdové tratě po skončení provozu v době od 16.00 – 18.00 a 20.30 – 09.00 následujícího dne uzavřeny a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovky po skončení provozní doby z důvodu úpravy sjezdovek, při které hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné úpravě sjezdovek může dojít s ohledem na sněhové povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem.

 

3. I za provozu sjezdovky může dojít k zasněžování sjezdovky technickým sněhem. Technika zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena plůtkem nebo sítí. Při provozu této techniky musí návštěvník sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a neohrožovat přitom další návštěvníky.

Každý návštěvník na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a neprodleně ohlásit úraz pracovníkům provozovatele na tel číslo 353 892 634.

 

4. Na upravené sjezdové trati se návštěvníci (lyžaři, snowboardisté) pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků a řídí se podle desatera pravidel FIS vyvěšeného v areálu.

 

5. Pěším turistům, sáňkujícím a bobujícím je pohyb po sjezdovce zakázán. Je zakázáno používat vlečnou stopu pod lyžařským vlekem pro jízdu směrem dolů a to i v případě, že vlek není v provozu.

- je zakázáno stavět na sjezdovce jakékoliv překážky a sněhové tvary.

 

6. Provozovatel si vyhrazuje právo  po předchozí domluvě, umožnit tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů v určité části sjezdové trati.

7. Při výuce lyžování odpovídá příslušný pedagogický pracovník za organizaci výuky ,bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.

8. Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele. Při nedodržení těchto ustanovení může být vyloučen z využití sjezdové trati a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí.

 

 

 

 

IV. Další podmínky užívání areálu

 

1. V době pravidelného provozu SKI AREÁLU je dovoleno návštěvníkům zaparkovat své vozido na určené parkoviště zdarma po dobu návštěvy areálu

Půl hodiny po skončení provozu lyžařských vleků nebo občerstvení je parkoviště zpoplatněno částkou 100,.Kč

2. V CELÉM OBVODU AREÁLU JE ZAKÁZÁN VSTUP SE PSY!

3. Návštěvníci mají možnost využít sociální zařízení ve spodní části areálu.

4. Kouření je v areálu dovoleno jen na vyhrazených místech.

 

V. Platnost provozního řádu.

 

Tento provozní řád platí od 1.12.2020

V Perninku dne: 1.12.2020

bottom of page